BIO-EN O podjetju BIO-EN
 
© Copyright BIO-EN, 2005-2007
Iskanje

Skupina podjetij BIO-EN je specializirana mednarodna razvojna, proizvodna in trgovska skupina za področje energetskih biotehnologij. Podjetja v skupini aktivno razvijajo trge, proizvodne zmogljivosti in tehnologije za različne energetske namene.

Vizija skupine BIO-EN je razvoj učinkovitega procesa, ki bo kombinacija biotehnoloških in klasičnih postopkov in bo omogočal kontinuirano izkoriščanje biološko obnovljive sončne energije za pridobivanje energentov.

Za razvoj proizvodne tehnologije je potrebno realno produkcijsko okolje, ki zahteva praktično in ne samo akademsko razvojno delo. Za smiselno ekonomsko izkoriščanje novih tehnologij je poleg samih tehnologij še pomembnejši tržni sprejem teh tehnologij in umestitev teh tehnologij v oskrbno verigo. Ker je sedanje obdobje za obnovljive energetske vire konjukturno, je osnovna odločitev BIO-EN, da se čimprej umesti v oskrbne verige obnovljivih virov energije tudi s tradicionalnimi produkti. Tak tržni položaj podjetja nam omogoča dobro voden razvoj, hkrati pa v veliki meri omogoča samofinanciranje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti in s tem zmanjšuje tveganja investitorjev.

1. Vključitev v bio-energetske oskrbne verige

BIO-EN misli z vključitvijo v obstoječe oskrbne tokove zares. V naslednjih dveh letih želimo organizirati klasično proizvodnjo olja oljne ogrščice in biodieselskega goriva v takem obsegu, da bo BIO-EN eden pomembnejših evropskih dobaviteljev. Trenutno je glavni projekt podjetja organiziranje proizvodnje olja in biodieselskega goriva na nekaj tisoč hektarih v Romuniji, kjer pričakujemo prve omembe vredne količine olja poleti 2007. Že s to površino bo naša proizvodnja primerljiva z vso slovensko proizvodnjo ogrščičnega olja.

Prav tako v Romuniji organiziramo izkoriščanje lesnih surovin iz lastnih in koncesijskih gozdnih površin tako v namene izkoriščanja lesa, kot tudi v namene izkoriščanja biomase.

Podjetje poleg organiziranja pridelave oljnih surovin (ogrščica) na lastnih ali koncesijskih površinah načrtuje postavitev visokotehnološke oljarne in v odvisnosti od tržnih razmer tudi postavitev proizvodnih zmogljivosti za biodiesel. Oba projekta bo predvidoma sofinanciral Phare.

BIO-EN je aktiven pri vzpostavljanju mreže predelovalnih partnerjev, ki lahko kvalitetno izkoriščajo biotehnološko pridelane energetske surovine.

2. Vizija razvoja

Poleg kratkoročne vzpostavitve proizvodnih, predelovalnih in oskrbnih zmogljivosti za bio energente je BIO-EN aktiven na področju razvoja novih tehnologij, ki bodo omogočale boljše izkoriščanje obnovljivih virov energije. Vizija podjetja je vzpostavitev biološkega procesa, ki bo z izkoriščanjem sončne energije na kontinuiran, procesni način dovajal surovine v predelovalni proces, katerega končni rezultat bo ekonomična obnovljiva energija.

Vsi razvojni projekti so v začetni fazi izbora tehnologij in razvoja/selekcije organizmov. Nekateri postopki, ki izpolnjujejo naše vizije, in so v različnih fazah evaluacije in/ali razvoja:

  • termična obdelava lesne mase, pirolitični in/ali biološki postopki pridobivanja bolj primerne oblike energenta za transport in izkoriščanje;
  • uporaba alg kot vira surovine za pridelavo biodieselskega goriva: tu se pojavljajo različni izzivi: izbor primerne naravne vrste ali izdelava nove genetsko modificirane vrste; izvedba tehnologije gojenja, rafiniranja, predelave, transporta;
  • uporaba genetsko modificiranih vrst mikroorganizmov za predelavo organske mase v obliko primerno za nadaljnjo klasično predelavo,
  • uporaba fotosintetskih mikroorganizmov za pridelavo metana, razvoj ustrezne tehnologije gojenja, rafiniranja, predelave, transporta;
  • . . .

Naša končna vizija je pridelava enostavno uporabnega obnovljivega energenta na veliki površini, morda celo na morski gladini, s proizvodnjo, ki bo v celoti procesna (torej neodvisna od letnih ciklusov). Tehnologija mora biti ekonomična do te mere, da učinkovito konkurira mineralnim virom. Z lastno vpetostjo v sedanje tržne tokove želimo biti organizator proizvodne uporabe svoje tehnologije, kar je edina garancija za to, da bo tehnologija praktično uporabna.

3. Organiziranost, trenutno poslovanje in sredstva

BIO-EN, biotehnologije v energetiki, d.o.o. je slovensko podjetje v privatni lasti. Lastniki so slovenske in italijanske fizične osebe. Podjetje ima dve podružnici v Romuniji: v BIO-EN s.r.l ima 100% lastninski delež, v Barbara 2002, s.r.l, pa 75% lastninski delež. BIO-EN, s.r.l. organizira pridelavo oljnih kultur (sončnice in oljna ogrščica) na površini 2.000 ha (v sezoni 2007/08 planiramo povečanje površin na 12.000 ha). Kmetijske površine so v najemu ali pa imamo zanje koncesijo. Barbara s.r.l se ukvarja s predelavo lesa. V Romuniji razvija mrežo proizvodnih in tržnih partnerjev. Dejavnost v Sloveniji je usmerjena predvsem v razvoj novih tehnologij, pa tudi v trženje.

Podjetje ima sklenjenih nekaj predpogodb za prodajo olja s kupci v Sloveniji in Nemčiji.

V Sloveniji želimo izkoristiti relativno dobro razvojno okolje in zato gradimo mrežo projektantskih in izvajalskih partnerjev za postavljanje industrijskih obratov za predelavo olja, pa tudi razvojnih partnerjev za delo na bolj naprednih (in zato tudi bolj oddaljenih) projektih.